Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Công ty thủy điện Sông Tranh được thành lập theo Quyết định số 230/QĐ-EVN ngày 22/4/2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Công ty thủy điện Sông Tranh trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty thủy điện Sông Tranh:

  1. Quản lý vận hành Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2, Quản lý vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, cải tạo các thiết bị điện, các công trình thủy công, kiển trúc của nhà máy thủy điện; thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị điện, gia công cơ khí;
  2. Sản xuất và kinh doanh điện năng; tham gia thị trường phát điện cạnh tranh;
  3. Tư vấn và thẩm định dự án đầu tư xây dựng; Tư vấn quản lý dự an đầu tư xây dựng; Tư vấn giám sát thi công công trình xây dựng (bao gồm cả lắp đặt thiết bị công nghệ); Tư vấn lập và thẩm định hồ sơ mời thầu; Đánh giá hồ sơ dự thầu về thiết kế, xây dựng, mua sắm vật tư thiết bị; Tư vấn lập và thẩm định thiết kế, dự toán, tổng dự toán công trình;
  4. Thực hiện công tác chuẩn bị sản xuất cho các công trình thủy điện mới khi được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao;
  5. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưởng sửa chữa các nhà máy thủy điện;
  6. Xây lắp các công trình điện và công trình xây dựng;
  7. Mua bán xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị ngành điện;
  8. Khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;
  9. Tổ chức dịch vụ du lịch, nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu nông lâm thủy sản.