Video Video

Lễ hội cầu mưa và thả cá Sông Tranh lần thứ IV năm 2019
Flycam Thủy Điện Sông Tranh 2 _Quảng Nam
Thủy điện Sông Tranh 2 hoạt động bình thường sau tin đồn vỡ đập
Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 sản xuất đạt mốc 5 tỉ kWh điện
Hội nghị kỹ thuật EVNGENCO1 năm 2019
Lễ thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản 2020
EVNGENCO1-An toàn để sản xuất
Hội nghị phòng chống giảm nhẹ thiên tai, Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 năm 2020 tại Nông Sơn